Kupno i Przejęcia Spółek

Skupujemy/Przejmujemy Spółki:

czyste;
z zadłużeniem wobec ZUS , US, banków, dostawców krajowych i zagranicznych;
z leasingami;
z zagubioną dokumentacją;
z zagubionym majątkiem;
w upadłości;
w likwidacji.

Na czym polega przejęcie spółki:

Kupno, przejęcie spółki polega na zakupie (przeniesienie prawa własności do udziałów, akcji na rzecz osoby trzeciej). Występujemy w roli kupującego lub znajdujemy nabywcę na udziały spółki, której właściciel wyraża chęć zbycia. Kupno, przeniesienie prawa własności do udziałów następuję w formie aktu notarialnego lub poświadczenia podpisów pod umową zbycia udziałów przez notariusza.

Jeżeli zmiana zarządu nie powoduje zmiany umowy spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników nie wymaga formy aktu notarialnego.

Procedura przejęcia spółki krok po kroku:

Występujemy w roli kupującego lub znajdujemy nabywcę na udziały spółki, której właściciel wyraża chęć zbycia. Przeniesienie prawa własności do udziałów następuję w formie aktu notarialnego lub poświadczenia podpisów pod umową zbycia udziałów przez notariusza. Udzielamy absolutorium ustępującemu Zarządowi i powołujemy własny. Na życzenie sprzedającego zmieniamy siedzibę spółki jak również nazwę. Przygotowujemy wzory wszystkich niezbędnych dokumentów jak i składamy wnioski o dokonanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wyznaczamy pełnomocnika procesowego wskazanego przez zbywcę do dokonania w/w czynności.

Zgłoszenie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym

Przygotowujemy dokumenty do następujących instytucji: KRS , US , ZUS , GUS

Protokolarne przekazanie dokumentacji przejmowanej spółki (księgowej, pracowniczej, wszelkich umów, korespondencji )i ich archiwizacja. Poprzedni udziałowcy i Zarząd uczestniczą we wszelkich czynnościach aż do skutecznego złożenia wpisu do KRS-u o ich wykreślenie.

Podejmujemy się objęcia Zarządu Spółek kapitałowych w najbardziej skomplikowanych sytuacjach. Nie musisz narażać siebie i swoich bliskich na odpowiedzialność. Jeśli spółka jest nieefektywna i jej działalność przynosi straty, nie brnij w kolejne zobowiązania i kredyty. Jeśli mają już Państwo dość niekończących się kłopotów i chcą osiągnąć wymarzony spokój zapraszamy do kontaktu z nami.